Vad vi gör

Projektutveckling

I BOX arbetar vi i tidiga skeden tillsammans med fastighetsutvecklare, finansiärer och kommuner. Vi bistår och projektleder för att optimera projekt utefter de förutsättningar, krav och önskemål som finns. Vi är även en del av projektens finansiering. Med lång erfarenhet och kompetens kring systemlösningar, möjligheter och begränsningar samt hur olika val påverkar tid och ekonomi kan vi tillföra stort värde för kunden. Tillsammans med noga utvalda, kreativa och professionella konsulter vågar vi titta utanför boxen, ifrågasätta och ha projektresultatet i fokus.

Projektledning

BOX projektleder, från tidig idé till färdigställt projekt. Projektledarens uppgift är att säkerställa helheten i projektet både i de projekt där BOX Bygg är entreprenör och då vi arbetar som konsulter åt andra byggherrar och entreprenörer. Vi skapar förutsägbarhet och trygghet genom att aktivt styra projektet mot utsatta mål. Våra projektledare är engagerade, erfarna och drivna med erfarenhet av kommersiella fastigheter och bostäder. Vi arbetar främst i stora och medelstora projekt. BOX Projektledning erbjuder allt från utredningar i projektets tidiga skeden till projektledningen under projektets hela livslängd. Byggherrens egna önskemål och rutiner styr upplägget av projektet. I den process vi följer i egna projekt stödjer BOX Projektledning byggherren med optimering av fastighetsutformning genom analys av projektets alla förutsättningar. Vi arbetar med duktiga och innovativa arkitekter och är specialiserade på visualisering i 3D för bättre grundade beslut. Under projekteringsfasen sker allt arbete genom gemensamt modelleringsarbete med samtliga konsulter. Produktionsledningen medverkar under hela projekteringen för att säkra tekniska lösningar och produktionsbarhet. Projektledaren ansvarar för att inköp planeras och optimeras. Under produktionsfasen säkrar projektledarens fortsatta närvaro att projektet levereras som byggherren önskar. För att ett projekt ska bli framgångsrikt, både ekonomisk och kvalitetsmässigt, är det är nödvändigt att skapa team som fungerar bra ihop, förstår vikten av att aktivt driva projektet framåt mot satta mål och har kompetensen att göra det. Genom många års erfarenhet av att sätta ihop team bestående av konsulter från alla nödvändiga kunskapsområden vet vi på BOX vilka konsulter som arbetar bäst i olika typer av projekt och i olika konstellationer. Vi väljer våra konsulter på individnivå oberoende av vilket företag de arbetar i.

Projektering

Projekteringen är en av våra viktigaste processer. Från tidig systemprojektering till detaljerad bygghandlingsprojektering arbetar vi i våra speciella projekteringsrum tillsammans med ett team av duktiga konsulter. Projekteringsledningen är tydlig och följer principerna bakom ``ICE`` (Integrated Concurrent Engineering), en metod utarbetad av NASA och Stanford University. Arbetssättet ställer höga krav på alla involverade men resultaten är färre (eller inga) kollisioner, god byggbarhet och möjligheten att integrera produktionsplanering under projekteringen. BOX projekteringsteam består förutom av erfarna projekteringsledare också av en ``vdc-ingenjör`` (Virtual Design and Construction) som ansvarar för samordning av alla konsulters 3D-modeller, kollisionskontroller, mängdavtagning, 4D-modellering (simulering av produktionsprocessen) mm.

Produktion

Tillsammans med, av oss, kända, kompetenta underentreprenörer planerar och genomför vi projekten. Våra styrmedel är en ytterst noggrann planering av inköp, ekonomi, tid och logistik. Tillsammans med platsorganisation arbetar vi med riskanalys, bedömning och åtgärder med produktionstidplanen som stöd. Under arbetet identifierar vi de arbetsmiljörisker som finns och de arbetsberedningar, provtagningar och kontroller som måste göras. Under produktionen står arbetsmiljön på vår agenda varje dag. Nödvändigt skydd, ronder, arbetsberedningar etc kopplas till den aktivitet då de uppkommer. En personlig genomgång av våra arbetsplatsrutiner görs med varje enskild person på arbetsplatsen. Vi har alltid krav på hjälm, skyddsskor och varselkläder. Handskar, skyddsglasögon och sele ska alltid finnas tillgängligt och användas vid behov. Kvalitets- och miljöfrågor hanteras med samma systematik som arbetsmiljön. Som minimikrav gäller att vi endast använder BASTA-märkt i alla projekt men vi bygger också gärna Svanenmärkt eller enligt BREAM och LEED. Avstämning i produktionen sker enligt BOX rutiner månadsvis, veckovis och dagligen. Våra tjänstemän och underentreprenörer sitter i moderna och trevliga etableringar.

Visualisering

I en bostadsmarknad med hög konkurrens är det viktigt att kunna visa upp bostadsrättslägenheter och nya bostadsområden redan då de bara finns på papper. Eftersom BOX projekt ritas i 3D kan vi använda spelplattformar och VR (virtual reality) för att potentiella kunder ska kunna gå på ``visning`` både i sina nya lägenheter och framtida kvarter.